Onderstaand tref je de Algemene voorwaarden aan van:

De Mar 2D B.V. k.v.k. Leeuwarden 62472895
De Mar Block2build B.V. k.v.k. Leeuwarden 62473298
Jister 10-12, 9001 XX GROU
Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
  overeenkomsten tot aanneming van werk en/of van koop en verkoop van
  De Mar 2D B.V. en De Mar Block2build B.V., gevestigd te Grou, hierna
  te noemen “de gebruiker”.
 2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid
  als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen
  partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks
  nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden
  van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden
  is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling
  van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de
  overige bepalingen onverlet.
  Artikel 2: Overeenkomsten
 6. Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van
  koop en verkoop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de
  gebruiker bindend.
 7. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins
  wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na
  schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.
 8. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijke
  bepalingen van dwingend recht in acht.
  Artikel 3: Aanbiedingen
 9. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker
  zijn vrijblijvend, tenzij:
  A. de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige
  omschrijving, al dan niet vergezeld van één of meerdere
  tekening(en). Laatstgenoemde omschrijvingen c.q. tekeningen
  dienen tegelijkertijd met eerstgenoemde stukken te zijn opgemaakt
  en eraan te zijn gehecht. Alsdan zullen de omschrijvingen c.q.
  tekeningen voor beide partijen bindend zijn.
  B. ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
  Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit
  aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het
  recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de
  aanvaarding te herroepen.
 10. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die
  zal worden gehanteerd:
  A. aanneming: partijen komen een vast bedrag (aanneemsom) overeen
  waarvoor het werk zal worden verricht;
  B. richtprijs: de gebruiker zal zo nauwkeurig mogelijk een schatting doen
  van de kosten van het werk;
  C. regie: de gebruiker doet een nauwkeurige opgave van de
  prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde
  materialen).
  De gebruiker zal wettelijke bepalingen van dwingend recht te allen tijde
  en ongeacht de prijsvormingsmethode in acht nemen.
 11. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, ontwerpen, modellen,
  afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen,
  catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en
  promotiemateriaal e.d., alsmede andere door de gebruiker verstrekte
  gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter
  aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij
  partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 12. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij
  verplicht op het eerste verzoek van de gebruiker, alle bij de aanbieding
  c.q. offerte geleverde omschrijvingen, tekeningen en/of berekeningen
  aan de gebruiker te retourneren.
 13. De gebruiker heeft het recht de kosten die gemoeid zijn met de
  aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de
  gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft
  gewezen.
 14. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de
  uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of
  vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen,
  arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker
  gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.
  Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker
  worden uitgegeven, al dan niet ten gevolge van prijswijzigingen bij
  toeleveranciers van de gebruiker, en in werking treden, dan is de
  gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in
  rekening te brengen.
  B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3
  maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde
  zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij
  prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een
  kortere termijn dan 3 maanden, is de wederpartij bevoegd de
  overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan reeds door de gebruiker
  gepresteerde dient de wederpartij af te rekenen op basis van de bij
  het sluiten van de overeenkomst afgesproken prijzen.
  Artikel 4: Inschakeling derden
  De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is
  derden in te schakelen.
  Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
 15. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  A. de gebruiker tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het
  werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,
  ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met
  de gebruiker indien hij dit nodig acht;
  B. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt
  tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te
  worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de
  wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  C. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor
  aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
  D. de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij
  is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;
  E. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de
  voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische
  machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, e.d.. De
  energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
  F. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van
  (bouw)afval.
 16. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van
  kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten
  worden uitgevoerd.
 17. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water
  e.d., zijn voor rekening van de wederpartij.
 18. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de
  zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker
  tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft
  opgeslagen.
 19. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op
  het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 20. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren
  werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker
  of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig
  worden verricht, dat de uitvoering van het door de gebruiker uit te voeren
  werk daardoor geen vertraging ondervindt.
 21. Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen
  voldoet is de gebruiker gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of
  schade bij de wederpartij in rekening te brengen.
  Artikel 6: Levering en Leveringstermijnen
 22. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
  anders zijn overeengekomen.
 23. Opgegeven (op)leveringstermijnen en termijnen waarbinnen
  werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden
  beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
  anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel
  genoemde termijnen dient de gebruiker derhalve altijd schriftelijk in
  gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke
  ingebrekestelling geraakt de gebruiker niet in verzuim.
 24. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de
  oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd.
 25. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten c.q. de
  zaken aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de
  sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de
  zaken die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft
  voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt
  de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de
  belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en
  stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de
  gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten.
 26. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde
  redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke
  blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele
  verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van belemmering
  in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en
  heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met
  onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling,
  zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden,
  kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te
  ontbinden.
 27. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen
  prijs (aanneemsom), alsmede eventuele opslagkosten en/of andere
  kosten te voldoen onverlet.
 28. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële
  verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de
  wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de
  werkzaamheden een aanvang te maken. Het bepaalde in lid 3 van
  artikel 2 is van overeenkomstige toepassing.
 29. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is
  uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij
  deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse
  van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens
  collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen,
  vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen,
  respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor
  rekening van de wederpartij komende omstandigheden, gedurende
  tenminste 5 uren, respectievelijk 2 uren, door het grootste deel van de
  arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar
  beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van de gebruiker
  komende omstandigheden, gedurende ten minste 5 uren, respectievelijk
  halve werkdagen ten minste 2 uren, door het grootste deel van de
  arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
 30. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet
  een werkdag is zoals omschreven in lid 8 van dit artikel, geldt de
  eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 31. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij
  komende omstandigheden, de gebruiker het werk niet binnen de
  gestelde termijn kan opleveren, heeft de gebruiker recht op verlenging
  van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig
  van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor
  rekening van de wederpartij komende omstandigheid.
 32. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door
  factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen
  de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schades en kosten door de
  wederpartij te worden vergoed.
  Artikel 7: Voortgang, Uitvoering werkzaamheden
 33. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de
  werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke
  gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen
  (termijn)betaling heeft ontvangen.
 34. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de
  gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de
  gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder
  begrepen gederfd arbeidsloon en voorrijkosten, aan de wederpartij in
  rekening te brengen.
 35. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door
  een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan
  worden uitgevoerd, dient de gebruiker hierover met de wederpartij in
  overleg te treden.
 36. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid van dit artikel
  door de gebruiker is nageleefd, en vervolgens tijdens de uitvoering van
  de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze redelijkerwijs
  onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende
  omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de
  gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte
  opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk
  mogelijk wordt, behoudens hetzelve ten gevolge van de onbekende
  omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker
  heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de
  gebruiker verrichte werkzaamheden. De gebruiker wijst de wederpartij
  daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde
  uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.
 37. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke
  van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde,
  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 38. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of
  beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in
  werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij
  redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de gebruiker die gevolgen
  reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.
 39. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van
  door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of
  verrichte leveringen.
 40. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het
  bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk
  verontreinigde bouwmaterialen, is de wederpartij aansprakelijk voor de
  daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 41. De gebruiker is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de
  bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het
  werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of
  milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de
  door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in
  verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.
 42. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van
  het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.
 43. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de
  gebruiker met ingang van het tijdstip van aanvang van de
  werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd
  wordt beschouwd.
 44. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van
  het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van
  overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De
  aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden
  gevolgen zijn voor rekening van de gebruiker.
 45. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden
  in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en
  werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en
  aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking
  gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen, voor
  zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 46. De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot
  vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk
  is toegebracht en te wijten is aan (grove) nalatigheid of opzet, van de
  gebruiker, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
  Artikel 8: Opneming en Goedkeuring
 47. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van
  de gebruiker voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij
  schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming
  geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de
  hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de wederpartij in
  aanwezigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te constateren of de
  gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 48. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de
  gebruiker binnen 5 werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al
  dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding
  van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in lid 7 van
  dit artikel, in geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die
  de reden van afkeuring vormen.
 49. Wordt niet binnen 5 werkdagen na de opneming een schriftelijke
  mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, door de gebruiker
  ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de
  opneming te zijn goedgekeurd.
 50. De wederpartij dient de gebruiker de gelegenheid te geven om de in het
  vorige lid van dit artikel door de wederpartij opgegeven gebreken binnen
  een redelijke termijn te verhelpen.
 51. Geschiedt de opneming niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1 van dit
  artikel bedoelde dag, dan kan de gebruiker bij aangetekende brief met
  ontvangstbevestiging een nieuw verzoek het werk binnen 5 werkdagen
  op te nemen, aan de wederpartij richten, met verzoek het werk binnen 5
  werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek,
  dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in lid 1 van dit
  artikel bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan
  dit verzoek, dan is het in lid 2 en 3 van dit artikel bepaalde van
  overeenkomstige toepassing.
 52. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in
  gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of
  een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van
  het desbetreffende gedeelte.
 53. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn
  kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van
  goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken een eventuele
  ingebruikneming niet in de weg staan.
 54. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring
  vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
  Artikel 9: Oplevering en Onderhoudstermijn
 55. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig
  artikel 8 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het
  werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het
  werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 56. De gebruiker is verplicht de in lid 7 van artikel 8 bedoelde kleine
  gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn
  beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk
  overeenkomstig lid 1 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd. De
  gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de
  dag treden, en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig
  mogelijk te herstellen.
  Artikel 10: Schorsing, Beëindiging van het werk in onvoltooide staat
  en opzegging
 57. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of
  gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de gebruiker ten gevolge
  van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade
  die de gebruiker ten gevolge van de schorsing lijdt, dient aan de
  gebruiker te worden vergoed.
 58. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze
  niet voor de rekening van de gebruiker, mits de gebruiker de wederpartij
  tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden
  gevolg.
 59. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de gebruiker
  bovendien vorderen, dat aan de gebruiker een evenredige betaling voor
  het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd
  gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet
  verwerkte maar wel reeds door de gebruiker betaalde bouwmaterialen.
 60. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 (één) maand duurt, is de
  gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat
  geval dient overeenkomstig het volgende lid van dit artikel te worden
  afgerekend.
 61. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht op de
  aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de gebruiker als
  gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de
  hem door de beëindiging bespaarde kosten. De gebruiker zendt de
  wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de
  wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.
  Artikel 11: Bouwmaterialen
 62. Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van goede hoedanigheid zijn,
  geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
 63. De gebruiker stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen
  te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op
  het werk (eventueel op overeengekomen monster) of bij de eerste
  gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk
  niet in gevaar komt. De gebruiker is bevoegd bij de keuring aanwezig te
  zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
 64. De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten
  onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening,
  behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening
  van de gebruiker komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde
  bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 65. Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen ingeval van afkeuring van
  bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door
  beide partijen gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.
 66. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de wederpartij heeft
  verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te
  worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door de
  gebruiker afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de
  wederpartij.
 67. Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de wederpartij het risico
  van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop deze
  bouwmaterialen op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze
  daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de wederpartij
  verblijven.
  Artikel 12: Meer- en Minderwerk
 68. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker
  en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te
  worden bevestigd.
 69. Indien de wederpartij toevoegingen of veranderingen in het
  overeengekomen werk wenst, zal de gebruiker de wederpartij altijd en
  tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als
  gevolg van het meerwerk, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf
  had moeten begrijpen.
 70. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  A. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd
  worden;
  B. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;
  C. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;
  D. in gevallen als in deze voorwaarden is bepaald.
 71. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de
  aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
  A. het aanschaffen van bouwmaterialen;
  B. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan;
  C. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de
  overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door
  de wederpartij nader moeten worden ingevuld.
  Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld
  waarop deze betrekking heeft.
 72. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als
  uitgangspunt gekozen de aan de gebruiker berekende prijzen
  respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een
  aannemersvergoeding van 10%.
 73. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van
  bouwmaterialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de
  aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend.
  Deze kosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de
  stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwmaterialen wordt
  verrekend voor zover deze door de invulling die alsdan aan de stelpost
  wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelijkerwijs
  rekening had moeten houden.
 74. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van
  bouwmaterialen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van
  verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze
  afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
 75. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen,
  en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn
  om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de
  uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.
  Artikel 13: Betaling
 76. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij
  partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 77. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel
  bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag
  ter grootte van 2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht,
  zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
  B. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente
  verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te
  berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in
  deze als volle maanden aangemerkt;
  C. zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter
  zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15%
  van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een
  absoluut minimum van € 150,00;
  D. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden
  betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste €
  20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te
  brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur
  vermelden.
 78. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee
  overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling
  of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
  worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot
  schadevergoeding.
 79. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft
  voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de
  wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten
  van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of
  deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het
  moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden
  heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de
  wederpartij te twijfelen.
 80. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening
  van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare
  facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling
  uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op
  een latere factuur.
  Artikel 14: Aansprakelijkheid en Garantie
 81. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche
  mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
  voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn
  handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover
  aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan
  wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders
  voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden
  en/of andere derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn
  werkzaamheden inschakelt.
 82. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de
  aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot
  het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte
  werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en
  volledige schadevergoeding.
 83. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de
  gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt
  dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door
  een door de gebruiker gesloten verzekering.
 84. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte
  materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden
  en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering
  aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te
  zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
 85. De gebruiker is verplicht bij het ingaan of het uitvoeren van de
  overeenkomst de wederpartij te waarschuwen voor onjuistheden in de
  opdracht c.q. voor gebreken in en/of ongeschiktheid van de namens
  en/of door de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst
  geleverde zaken en/of gegevens (zoals bijvoorbeeld constructies,
  werkwijzen, bodemgesteldheid, orders, bouwmaterialen, hulpmiddelen
  e.d.), voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te
  kennen.
 86. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en
  deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan
  nimmer worden gegarandeerd.
 87. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding
  van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6
  maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid
  van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van
  1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de
  verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan,
  waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan
  worden aangesproken.
 88. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een
  garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de
  gebruiker en wederpartij gelden.
 89. In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk
  vastgestelde garantietermijnen in acht.
 90. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is
  aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere
  aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en
  voor zover:
  A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies
  van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (zaken
  dienen in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de
  afgeleverde zaken door de wederpartij;
  B. voormelde schade is ontstaan door gebreken in en ongeschiktheid
  van zaken afkomstig van de wederpartij, daaronder begrepen de
  grond waarop de wederpartij een werk laat uitvoeren, alsmede
  fouten, onjuistheden of onvolledigheden in door de wederpartij
  verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken,
  uitvoeringsvoorschriften e.d.;
  C. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de
  wederpartij aan de gebruiker;
  D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een
  derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het
  geleverde werk heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke
  toestemming van de gebruiker.
  Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten
 91. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en
  intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten,
  tekeningen, ontwerpen, constructies, softwaremodellen, omschrijvingen,
  adviezen e.d..
 92. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten –
  openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is
  zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht
  uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 93. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst
  aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het
  voorgaande een gebruiksrecht toe.
  Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
 94. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren
  zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee
  verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft
  voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de
  koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte
  werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede
  vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens
  tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de
  wederpartij.
 95. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud,
  geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd
  het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en
  interest te vorderen.
 96. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte
  te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop
  krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
  Artikel 17: Pand/Warrantage
  Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee
  verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft
  voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in
  onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen,
  en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere
  financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt
  als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan
  alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden,
  diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de
  overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op
  vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
  Artikel 18: Faillissement, Beschikkingsonbevoegdheid e.d.
  Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze
  voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten
  overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder
  dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de
  wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige)
  surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging
  wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of
  anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid
  met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de
  curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende
  verplichtingen als boedelschuld erkent.
  Artikel 19: Overmacht
 97. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met
  de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en
  zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van
  de gebruiker en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de
  overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het
  geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de
  gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten
  overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens
  verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te
  bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding
  te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als
  de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan
  diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 98. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare nietnakoming
  zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer,
  mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen,
  staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke
  omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
  overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door
  brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en
  ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de
  gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de
  uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 99. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in
  gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij
  staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling,
  faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van
  de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit
  hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk
  en volledig opeisbaar.
  Artikel 20: Annulering/Ontbinding
 100. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de
  overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke
  bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
  B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval
  de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf.
 101. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker
  daarin toestemt. De wederpartij is een vergoeding van ten minste 30%
  van de afgesproken prijs danwel – indien de werkzaamheden op basis
  van artikel 3 lid 2 sub C zouden zijn uitgevoerd – van de gederfde omzet
  aan de gebruiker verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker
  om de daadwerkelijk geleden schade bij de wederpartij in rekening te
  brengen.
 102. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van
  de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 103. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
  Artikel 21: Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
 104. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en)
  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit die
  overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens uitsluitend naar
  Nederlands recht worden beslecht.
 105. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de
  Rechtbank te Leeuwarden (Nederland), tenzij dwingende Nederlandse
  wetsbepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen in welk geval
  die laatste rechter bevoegd is die geschillen te beslechten.
 106. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en)
  zijn de bepalingen van het Weens Koopverdrag (het Verdrag der
  Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
  betreffende roerende zaken d.d. 11 april 1980) niet van toepassing.